​​​​
Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vladivostok - Nga

Địa chỉ: 107/1, Pushkinskaya Street,Vladivostok - Russia
Điện thoại: 226948
Fax: 261496
Mã: 00-7-4232
Email:tlsqvn.vla@mofa.gov.vn​
Website: http://www.vietnamconsulate-vladivostok.org/


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​