TIỂU SỬ 

Tổng lãnh sự 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

tại Vladivostok

Nguyễn Hoàng Việt


   ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​